Upcoming Sunday preachers:     
01 Mar - Martin Loughbrough
08 Mar - Geoff Selley (am)
            - Martyn Hallett (pm)
15 Mar - Alan Folkes (am)
           - Matt Baker (pm)
22 Mar - Michael Abbott
29 Mar - Richard Baxter

Communion for believers: 
3rd Wednesday of the month 7pm
1st Sunday of the month 6pm

Tuesday 25th February - Jason Murfitt 7pm            No bible study on Wednesday 26th February 

Come Lunch 11.30 - 1                                                        18 Mar